Prevádzka a riadenie ICT

Servis a odborná podpora

Servis garantuje dobu odstránenia poruchy HW do niekoľkých hodín, stanovené v dohode SLA (Service Level Agreement), v nepretržitom režime 24/7 na celom území ČR a SR. Takto vysoké SLA zabezpečujeme i vďaka rozsiahlej škále servisných zariadení z vlastných skladov v Prahe, Brne a Bratislave.

Odborná podpora zabezpečuje pravidelné, garantované a riadené činnosti, spočívajúce v predchádzaní poruchových stavov a v riešení každodenných požiadaviek prevádzky infraštruktúry ICT.

V rámci servisu a odbornej podpory poskytujeme:

 • Garantované doby opravy rádovo v jednotkách hodín.
 • Obnovenie funkcie zariadenia po strate systémových dát.
 • Servis identických dielov.
 • Telefonickú, písomnú podporu, resp. podporu priamo u zákazníka pri riešení opakujúceho sa problému s prevádzkou servisovaných technológií.
 • Pravidelné poskytovanie informácií o nových alebo existujúcich produktoch alebo technológiách súvisiacich s prevádzkou inštalovanej technológie.

Monitoring infraštruktúry a reporting

Služba monitoring infraštruktúry a reporting je prvým krokom k zaisteniu vysokej dostupnosti, spoľahlivosti, dôveryhodnosti a bezpečnosti dát a informácií poskytovaných cez informačné a komunikačné systémy zákazníka. Spoločne s ďalšími produktami (službami) ako servis, správa či odborná podpora vzniká komplexný systém garantujúci vysokú dostupnosť informačného a komunikačného systému zákazníka. Reporting poskytuje informácie bez priamej väzby na stav prostredia v reálnom čase. Ide predovšetkým o poskytovanie prehľadových správ a grafov so zobrazením priebehu meraných hodnôt v histórii, prípadne s indikáciou vývojového trendu meranej veličiny.

Sem patrí:

 • Servisná pohotovosť 24/7.
 • Nepretržitá fyzická prítomnosť človeka pre príjem požiadaviek (žiadny automat).
 • Vysoká odborná úroveň pracovníkov poskytujúcich služby.
 • Poskytovanie pravidelných ale aj ad hoc reportov z monitorovacích systémov.
 • Reporty je možné plne prispôsobiť potrebám zákazníka.

Riadenie prevádzky tretích strán

V rámci tejto služby sú využívané ITSM procesy (IT Service Management), implementované nástroje a riešené aktivity spojené s efektívnym riadením a koordináciou IT služieb poskytovaných tretími stranami. Služba zaisťuje minimalizovanie dopadov havarijných stavov a výpadkov v prevádzke zákazníka a riešenie užívateľských požiadaviek. Takisto zriaďuje jednotné kontaktné miesto (SPOC - Single Point of Contact), poskytuje komunikačné a eskalačné rozhrania a zaisťuje sledovanie dodržiavania SLA a reporting koordinovaných služieb.

Sem spadá:

 • Skrátenie doby odstránania poruchy.
 • Nepretržitá prevádzka 24/7.
 • Zníženie pracovnej záťaže pracovníkov prevádzky IT.
 • SLA pod nezávislou objektívnou kontrolou.

Systém riadenia ICT služieb

Systém riadenia ICT služieb (ITSM - IT Service Management) umožňuje realizovať a riadiť kvalitu IT služieb. ITSM sa zameriava na zladenie IT procesov s potrebami organizácie, výroby a obchodu.

Nasadenie ITSM sa realizuje podľa medzinárodných noriem a štandardov, predovšetkým podľa odporúčaní ITIL (Information Technology Infrastructure Library, v súčasnej dobe ITIL 2011 Edition) a štandardov ISO / IEC 20000 (predtým BS 15000).

ITSM zabezpečuje:

 • Efektívne využitie finančných prostriedkov na prevádzku IT.
 • Spoľahlivo fungujúcu IT prevádzku, podporujúcu všetky procesy a služby organizácie.
 • Zrozumiteľnosť, štruktúrovanosť IT.
 • Jasnú definíciu zodpovednosti pracovníkov prevádzky.

Service desk

Riešenie zamerané na podporu služieb riadenia prevádzky IT v organizácii. Slúži k evidencii a riadeniu incidentov, problémov, zmien a konfigurácií.

Service Desk zabezpečí, že:

 • Všetky požiadavky a incidenty majú svojho riešiteľa – v súlade s podpísanou SLA.
 • Všetko je riešené pomocou workflow.
 • Všetko je zaznamenávané.
 • Záznamy sú auditovateľné a spätne vyhľadateľné.

Optimalizácia prevádzkových nákladov ICT

Cieľom produktu je zníženie nákladov na prevádzku telekomunikačných služieb a služieb prenosového prostredia.

Prvá časť rieši posúdenie tarifikovaných telekomunikačných služieb, predovšetkým za mobilnú hlasovú a dátovú komunikáciu, pevné linky a internet. Duhá časť posúdi technické riešenie prenosového prostredia organizácie z pohľadu technológie, prenosovej kapacity, dátových rozhraní, QoS (Quality of Service) a SLA.

K optimalizácii patrí:

 • Nezávislý pohľad na poskytované služby.
 • Posúdenie mesačných a zriaďovacích poplatkov, zmluvných pokút, zmluvných odmien.
 • Návrh úsporných opatrení a nových služieb, vrátane úpravy zmlúv.

Klienti

Commerzbank Státní tiskárna cenin Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Komerční Banka Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Česká Pojišťovna Ministerstvo financí ČR
Konzultácia zdarma

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM