Certifikácie

ANECT a.s. má certifikácie ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 a ISO 14001.

Integrovaný systém riadenia spoločnosti ANECT a.s. zahrňuje všetky identifikované procesy a vykonávané činnosti. Integrovaným systémom je myslené účinné uplatňovanie politiky, cieľov a stratégií QMS, ISMS, ITSMS a EMS v spoločnosti, s ohľadom na spokojnosť všetkých zúčastnených strán (zákazníkov, zamestnancov a vlastníkov).

Celý integrovaný systém akceptuje a je v súlade s požiadavkami noriem ISO 14001:2004 a 9001:2008

Pri budovaní systému manažmentu kvality v spoločnosti ANECT a.s. bol uplatňovaný procesný prístup. Činnosti, ktoré využívajú zdroje a sú v spoločnosti riadené za účelom premeny vstupov na výstupy, sú považované za procesy. Cieľom týchto procesov je zaistiť, aby realizované zákazky (projekty, technická podpora, dodávky tovaru, atď.) boli v súlade s požiadavkami zákazníka a aby dosiahnutie tohto súladu bolo možné preukázať.

Integrovaný systém riadenia

Integrovaný systém riadenia (ISR) predstavuje jednotný spôsob vedenia a riadenia spoločnosti, ktorý spĺňa (mimo iného) požiadavky na riadenie kvality, riadenie služieb IT, environmentu a informačnej bezpečnosti.

Systém riadenia kvality

Systém riadenia kvality ((QMS – Quality Management System) stanovuje politiky kvality, ciele kvality a spôsoby dosahovania týchto cieľov. Systém tvoria procesy prebiehajúce v spoločnosti, ktoré úroveň kvality ovplyvňujú a súvisiaca dokumentácia, ktorá upravuje podmienky a spôsob priebehu týchto procesov.

Systém riadenia IT služieb

Systém riadenia IT služieb (ITSMS – IT Service Management System) nám pomáha identifikovať a usporiadať všetky činnosti a procesy v organizácii, stanoviť jasné pravomoci a zodpovednosti. Norma ISO/IEC 20000 popisuje integrovanú sadu procesov riadenia pre poskytovanie služieb IT a obsahovo sa riadi ustanoveniami IT Infrastructure Library (ITIL). Tento prvý celosvetový štandard sa špeciálne vzťahuje na manažment služieb IT a zameriava sa na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov v IT procesoch.

Systém riadenia životného prostredia

Systém riadenia životného prostredia (EMS – Environment Management System) je súčasťou integrovaného systému riadenia spoločnosti z dôvodu vytvorenia a zavedenia jej environmentálnej politiky.

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa

Stupeň utajenia: Pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami od roku 2007

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM