Certifikace

ANECT a.s. má certifikace ISO 9001, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 a ISO 14001.

Integrovaný systém řízení společnosti ANECT a.s. pokrývá všechny identifikované procesy a prováděné činnosti. Integrovaným systémem je myšleno účinné uplatňování politiky, cílů a strategií QMS, ISMS, ITSMS a EMS ve společnosti, s ohledem na spokojenost všech zúčastněných stran (zákazníků, zaměstnanců, společnosti a vlastníků).

Celý integrovaný systém akceptuje a funguje v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN ISO/IEC 20000-1:2011, ČSN ISO/IEC 27001:2013 a ČSN EN ISO 14001:2015.

Při budování systému managementu jakosti ve společnosti ANECT a.s. byl uplatňován procesní přístup. Činnosti, které využívají zdroje a jsou ve společnosti řízeny za účelem přeměny vstupů na výstupy, jsou považovány za procesy. Cílem těchto procesů je zajistit, aby realizované zakázky (projekty, technická podpora, dodávky zboží atd.) byly ve shodě s požadavky zákazníka a aby dosažení této shody bylo možno prokázat.

Integrovaný systém řízení (ISŘ)

Jednotný způsob vedení a řízení společnosti, který splňuje (mimo jiné) požadavky na řízení kvality, řízení služeb IT, environmentu a informační bezpečnosti.

Systém řízení jakosti (QMS)

Systém stanovování politiky jakosti, cílů jakosti a způsobu dosahování těchto cílů. Tento systém tvoří procesy probíhající ve společnosti, které úroveň jakosti ovlivňují, a související dokumentace, která upravuje podmínky a způsob průběhu těchto procesů.

Systém řízení IT služeb (ITSMS)

Systém řízení IT služeb nám pomáhá identifikovat a uspořádat všechny činnosti a procesy v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti. ISO/IEC 20000, které vzešlo ze standardu BS 15000, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL). Tento první celosvětový standard se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů.

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS)

Systém řízení informační bezpečnosti je uspořádaná soustava organizačních a řídících opatření definovaných normou ČSN ISO/IEC 27001:2013, založených na procesním přístupu a směrujících k tomu, aby instalovaná bezpečnostní opatření a úkoly definované v Politice informační bezpečnosti ANECT a.s. a dalších interních předpisech vždy odpovídaly aktuálním rizikům a potřebám ochrany informací a informačních systémů ANECT a.s. Systém informační bezpečnosti je plně včleněn do systému řízení společnosti.

Systém řízení životního prostředí (EMS)

Součást integrovaného systému řízení společnosti použitá k vytvoření a zavedení její environmentální politiky a řízení jejích environmentálních aspektů.

Osvědčení podnikatele o přístupu k utajované informaci nejvýše stupně utajení "Tajné"

Na základě tohoto osvědčení má ANECT a.s. podle § odst. 1 zákona č.412/2005 Sb. (Zákon O ochraně utajovaných informací) přístup k utajované informaci nejvýše do stupně utajení "Tajné". Osvědčení umožňuje ANECTu pracovat na zakázkách, u kterých existuje nebo vznikají utajované informace až do stupně utajení "Tajné".